Reklamačné podmienky

1. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
 2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.

  Predávajúci je povinný:
  1. prevziať tovar späť;
  2. vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa písomného odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu za tovar, ktorý kupujúci uhradil za vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

  Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný do 14 dní:
  1. vrátiť tovar v neporušenom stave, vrátane obalu;
  2. vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar/výrobok plne zodpovedal jeho objednávke, kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.  
 4. Odstúpenie od zmluvy musí byť realizované na základe písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy (doporučenou listovou zásielkou) spolu s vrátením tovaru (nepoškodeného a nepoužitého), ako aj dokladov nevyhnutných pre prevádzku/manipuláciu s tovarom, vrátane záručných listov, návodov na použitie a iných súvisiacich dokladov k tovaru.
 5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 6. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať svoju objednávku len v ten istý deň, v ktorý bola doručená jeho objednávka do systému obchodu predávajúceho, a to písomnou formou za predpokladu, že predávajúci ešte neuskutočnil žiadne fakturačné úkony súvisiace s predmetnou objednávkou.
 7. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka / obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 2. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
 3. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, má kupujúci nárok na opravu tovaru. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou.
 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia reklamácie.

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop