Dodacie podmienky

Dodacie podmienky internetového obchodu www.muranskesklo.sk.

1. DODANIE TOVARU

 1. Dodávateľ je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu s písomným rovnopisom týchto VOP a so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné, ak sú obvyklé. V prípade ak tovar nebude kupujúcemu dodaný spolu s písomným rovnopisom týchto VOP je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 2. Predávajúci administruje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 7 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky.
 3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
 4. Miestom dodania objednaného tovaru/služby je adresa uvedená kupujúcim v registračnom objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby.
 5. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním priamo kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru.
 8. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

2. PREVZATIE TOVARU

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v písomnej objednávke.
 2. Vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza až úplným zaplatením kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

3. MOŽNOSTI DODANIA TOVARU

 1. Kupujúci má možnosť vyzdvihnutia tovaru osobne, po telefonickom alebo emailovom dohovore na adrese sídla firmy: Trieda SNP 69, 040 11 Košice, konakty sú dostupné na www.muranskesklo.sk
 2. Kupujúci má možnosť doručenia tovaru prostredníctvom kuriérskej služby UPS, doručenie tovaru prebehne do 2 pracovných dní, pokiaľ je objednávka zadaná do 12:00, po tomto čase sa doručenie tovaru posúva o jeden pracovný deň. 

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop